Giới thiệu SNEP

Saigonchildren hỗ trợ trẻ em khuyết tật bằng việc thực hiện các dự án nhằm giúp các em có cuộc sống tốt hơn thông qua việc tiếp cận giáo dục thích hợp và các chương trình đào tạo thuộc chương trình “Giáo dục đặc biệt”.

Saigonchildren còn hợp tác với các tổ chức chuyên môn khắp Việt nam để hỗ trợ các trẻ có những khuyết tật như bại não, khiếm thị, khiếm thính và các khuyết tật khác. Saigonchildren cung cấp các khóa huấn luyện cho các tổ chức địa phương nhằm nhằm nâng cao năng lực của các nhà chuyên môn làm việc với trẻ em khuyết tật. Thông qua các dự án này, nhiều ý tưởng mới, phương cách giáo dục phù hợp được thực hiện, nhiều mô hình giáo dục hiệu quả được nhân rộng, mạng lưới các nhà chuyên môn được kết nối và học hỏi lẫn nhau.

Saigonchildren tập trung vào mảng giáo dục cho trẻ tự kỉ, bao gồm phát hiện sớm dựa vào cộng đồng, và can thiệp sớm theo mô hình giáo dục đa ngành với sự tham gia của các nhà âm ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, nhà giáo dục và phụ huynh. Điều này được thực hiện thông qua việc kết hợp với rất nhiều tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước nhằm phát triển các nguồn tài liệu và các phương pháp trị liệu có bằng chứng khoa học có thể ứng dụng trong bối cảnh Việt Nam, hướng tới việc hình thành một Trung tâm Nguồn và xây dựng một mạng lưới quốc gia về chăm sóc giáo dục trẻ em tự kỷ có chất lượng cao.

Chương trình giáo dục đặc biệt của chúng tôi có gì khác biệt?

Từ năm 2009 chúng tôi đã triển khai 55 dự án, hỗ trợ hơn 10,000 trẻ, 1,800 giáo viên và phụ huynh trên 10 tình thành